شماره تلفن های ضروری

نکاتی سریع برای سهولت در سفر خود

پلیس شرایط اضطراری

پلیس شرایط اضطراری

١١٠
فرودگاه بین المللی اصفهان

فرودگاه بین المللی اصفهان

٣٥٢٧٥٠٥-٠٣١
گردشگری استانها

گردشگری استانها

٠٩٦٦٩
آمبولانس

آمبولانس

١١٥
اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

١٩٩
راهنمای تلفن

راهنمای تلفن

١١٨
ایستگاه آتش نشانی

ایستگاه آتش نشانی

١٢٥
اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی

اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی

٥١٠٠١١١-٠٢١
٥١٠٠١١٨-٠٢١
تاریخ و زمان

تاریخ و زمان

١١٩
مرکز اطلاعات قطار

مرکز اطلاعات قطار

١٣٩
اطلاعات داروخانه شبانه روزی

اطلاعات داروخانه شبانه روزی

١٩١
هواشناسی

هواشناسی

١٣٤
Kianpour Hotel 
Kianpour on WhatsApp